Okres gwarancji na zakupione produkty wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się wraz z przekazaniem towaru.  Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia, które powstały w wyniku naturalnego zużycia lub niewłaściwego użytkowania.